Regulamin serwisu

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z portalu internetowego (www.openbadania.pl), zwanego dalej Portalem, będącego bazą edukacyjno – informacyjną projektu, pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. A. Pienkowskiej S.A. w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 wpisany jest do rejestru Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Widla w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS: 0000530819, NIP: 7831708018, REGON: 631255600.

PPortal internetowy jest bazą edukacyjno – informacyjną projektu, w której znaleźć można m.in. informacje dotyczące badań profilaktycznych, kalendarium warsztatów edukacyjnych, bazę wiedzy, FAQ a także harmonogram postojów mammobusów i cytobusu. Za pomocą Portalu użytkownik będzie uczestniczył w rekrutacji na warsztaty edukacyjne oraz szkolenia dla kadr POZ. Portal umożliwia także odbiór wyników badań oraz zakładanie konta użytkownika i tym samym korzystanie z autoprofilaktyki.

Treści zamieszczane na Portalu są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Portalu mogą korzystać tylko zarejestrowane osoby fizyczne.

Dostęp do treści Portalu oraz korzystanie z jego funkcjonalności dla Użytkowników nie podlega żadnym opłatom.


§ 2 Rejestracja

W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym na Portalu: adres e-mail oraz hasło. Rejestracja oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu po podaniu adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest konto, które stanowi wydzielone dla danego Użytkownika Portalu strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są wszystkie dane o zarejestrowanym użytkowniku pochodzące ze ścieżki autoprofilaktyki. Użytkownik może w dowolnym momencie edytować, uzupełniać lub usuwać zgromadzone dane.

W celu pobrania wyniku badania przez INTERNET należy wejść na stronę internetową Portalu: https://www.openbadania.pl/ i wpisać swój numer PESEL w polu ZALOGUJ SIĘ.

Po wprowadzeniu PESELU na podany przy rejestracji do badania numer telefonu zostanie przesłane hasło, które należy wpisać w odpowiednie pole.


§ 3 Funkcjonalność Portalu

Użytkownicy Portalu mają możliwość:

  • uczestnictwa w rekrutacji na warsztaty edukacyjne oraz szkolenia dla kadr POZ
  • złożenia prośby o rezerwację wizyty w Ośrodku lub w cytobusie/ mammobusach
  • zgłaszania pytań do administratora portalu, korzystając z zakładki FAQ
  • odbioru wyników badań profilaktycznych
  • udostępniać zamieszczone w „Bazie wiedzy” oraz „FAQ” treści edukacyjne na zewnętrzne portale społeczne
  • odkładania artykułów do biblioteki (użytkownicy zalogowani)
  • założenia konta użytkownika§ 4 Zasady korzystania z Portalu

Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Portalu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Portalu.

Użytkownik poprzez umieszczenie w Portalu danych, wizerunku, informacji, opinii i spostrzeżeń wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów na potrzeby prowadzenia serwisu oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.


§ 5 Rola operatora Portalu

W ramach Portalu udostępnia się Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych Portalu w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Portalu.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Portalu (tj. zablokować konto), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów może usunąć konto takiego Użytkownika.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Portalu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Portalu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów.


§ 6 Postanowienia końcowe

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów zastrzega sobie możliwość modyfikacji Portalu, jak również jego likwidację.

Zapytania dotyczące funkcjonalności Portalu można złożyć w formie elektronicznej. Zapytanie powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres e-mail, pod jakim Użytkownik występuje w Portalu.

Niniejszy regulamin może być zmieniony przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w każdym czasie i Użytkownik wyraża na to zgodę. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na Portalu zmienionego regulaminu. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Portalu po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z konta w Portalu.


Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii
Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.

ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań

Rejestracja telefoniczna

(61) 8-501-327
(61) 8-557-528

Administracja

(61) 8-518-627

osrodek@open.poznan.pl

Znajdź nas na mapie >