O Nas

O Projekcie

Projekt pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w terminie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Wartość projektu: 6 245 976,33 zł

Kwota dofinansowania z EFS: 5 309 079,88 zł

Celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne w ramach „Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi” oraz „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” poprzez działania edukacyjne i informacyjne na terenie województwa wielkopolskiego, skierowane zarówno do kobiet z odpowiednich przedziałów wiekowych, jak też do lekarzy, pielęgniarek i położnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W ramach projektu zakupiony został nowoczesny cytobus, który umożliwi i ułatwi kobietom dostęp do badań cytologicznych na terenie całego województwa.

Badania mammograficzne skierowane są do kobiet w wieku 50-69 lat, które nie chorowały na raka piersi i które w ciągu poprzednich dwóch lat nie miały wykonanych badań w ramach „Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi”. Badania wykonywane są w siedzibie OPEN S.A. w Poznaniu oraz w mammobusach na terenie całego województwa.

Badania cytologiczne skierowane są do kobiet w wieku 25-59 lat, które nie chorowały na nowotwór szyjki macicy i które w ciągu poprzednich trzech lat nie miały wykonanych badań w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy”. Badania wykonać można w siedzibie OPEN S.A., w siedzibie Centrum Diagnostyki Ginekologia Położnictwo USG w Poznaniu oraz w cytobusie na terenie całego województwa.

Wszystkie Panie, które chciałyby skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w mammobusie lub cytobusie, ale nie mają z kim zostawić dziecka lub osoby dorosłej, którymi się opiekują proszone są o przekazanie takiej informacji podczas rejestracji na badanie. Istnieje możliwość zapewnienia bezpłatnej opieki nad osobą zależną na czas badania, którą będzie sprawować pielęgniarka lub położna.

Badaniom będą towarzyszyły spotkania edukacyjne współorganizowane przez Federację Stowarzyszeń "Amazonki" oraz lekarzy rodzinnych, podczas których będzie można nauczyć się wykonywać samobadanie piersi, dowiedzieć się, jakie są czynniki ryzyka i czynniki chroniące przed zachorowaniem, a także dowiedzieć się, kiedy badania będą wykonywane w danej miejscowości.

W ramach projektu utworzony został portal internetowy (www.openbadania.pl) będący bazą edukacyjno-informacyjną projektu, w której znaleźć można m. in. informacje dotyczące badań profilaktycznych, kalendarium wydarzeń lokalnych i warsztatów organizowanych w ramach projektu, dane placówek lekarzy POZ biorących udział w projekcie, a także harmonogram postoju mammobusów i cytobusu.

Projekt realizowany jest we współpracy z Federacją Stowarzyszeń „Amazonki” oraz Centrum Diagnostyki Ginekologia Położnictwo USG z siedzibą w Poznaniu.

O OPEN

Od początku działalności w 1998 roku Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu był samodzielnym publicznym ZOZ-em, prowadzącym specjalistyczną działalność w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych oraz ściśle związaną z podejmowanymi świadczeniami medycznymi kompleksową działalność edukacyjną w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki nowotworów złośliwych, jak również organizuje i prowadzi kursy dokształcające dla różnych grup odbiorców (pielęgniarki środowiskowe, technicy radiodiagnostyki, uczniowie, mieszkańcy Wielkopolski itp.)

Profilaktyczne badania mammograficzne

Od 1998 roku Ośrodek prowadzi profilaktyczne badania mammograficzne, wykonując je stacjonarnie, a od 2002 roku również w mammobusie docierającym zwłaszcza do oddalonych od Poznania gmin. W ciągu dziesięciu lat wykonanych zostało ponad 150 tysięcy badań. Wysoka jakość badań mammograficznych została potwierdzona rekomendacjami uzyskanymi od wiodących europejskich ośrodków badań skryningowych w Leuven oraz Nijmegen.

Profilaktyka chorób piersi oraz profilaktyka raka szyjki macicy

Poza profilaktyką chorób piersi OPEN prowadzi również profilaktykę raka szyjki macicy (badania cytologiczne i szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem HPV), raka gruczołu krokowego przez oznaczanie poziomu PSA w krwi mężczyzn oraz profilaktykę jelita grubego polegającą na wykonywaniu testu na obecność krwi utajonej w kale. Mammografia, oznaczanie poziomu PSA oraz testy na obecność krwi utajonej wykonywane są w siedzibie Ośrodka oraz na terenie wielkopolskich gmin.

Kompleksowe badania oraz ambulatoryjne zabiegi diagnostyczne

Na podstawie umów zawieranych z NFZ Ośrodek wykonuje kompleksowe badania oraz ambulatoryjne zabiegi diagnostyczne i lecznicze w poradniach: Radioterapii Onkologicznej, Chirurgii Onkologicznej, Ginekologiczno-Położniczej i Urologicznej oraz w pracowniach mammograficznych i ultrasonograficznych.

Onkologiczna Poradnia Genetyczna

Zaplecze dla prowadzonych przez Ośrodek badań profilaktycznych i diagnostycznych stanowi Onkologiczna Poradnia Genetyczna, zapewniająca profesjonalną opiekę niemal jedenastu tysiącom rodzin, w których miały miejsce zachorowania na dziedziczne postaci nowotworów złośliwych.

Od 2000 roku w OPEN pracuje nowocześnie wyposażone i spełniające wszelkie standardy, Laboratorium Analityczno-Diagnostyczne, co zapewnia prawidłową ocenę pobieranego materiału.

Od początku funkcjonowania Ośrodek prowadzi analizy epidemiologiczne w zakresie zachorowalności i umieralności powodowanej nowotworami na terenie Wielkopolski, co umożliwia identyfikację źródeł największego zagrożenia oraz tworzenie prognoz w tym zakresie.

Doświadczenie

Dotychczasowe doświadczenie Ośrodka w zakresie planowania, organizacji i realizacji programów profilaktycznych i badań diagnostycznych poświadcza posiadany od 2005 roku na pełny zakres działalności certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008 .

W 2013 roku patronką Ośrodka została Alina Pienkowska.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. Ośrodek został przekształcony w spółkę z o.o.

Z dniem 12 listopada 2014 r. Spółka została przekształcona w spółkę akcyjną.

O Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”

Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” to organizacja pozarządowa z 20-letnim doświadczeniem, działająca na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi.

Federacja zrzesza ponad 200 klubów – lokalnych stowarzyszeń Amazonek z całej Polski.

Federacja realizuje swoje cele m. in. poprzez tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy, reprezentowanie interesów osób dotkniętych rakiem piersi, organizowanie i czuwanie nad jakością szkoleń merytorycznych pracowników klubów (fizykoterapeutów i psychologów), zaznajamianie społeczeństwa z problematyką osób po leczeniu raka piersi oraz możliwościami ich powrotu do normalnego życia, przedstawianie problemów dotyczących osób z rakiem piersi centralnym organom władzy i instytucjom odpowiedzialnym za organizację zdrowia publicznego, włączanie się do akcji na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia oraz rehabilitacji osób dotkniętych rakiem piersi, podejmowanie działań dla zapewnienia osobom po leczeniu raka piersi możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji, udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji do walki z rakiem piersi o pokrewnych działaniach, a także prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie imprez kulturowych, rozrywkowych i sportowych.

Federacja jest organizatorem i uczestnikiem wielu kampanii edukacyjnych, m.in. kampanii edukacyjnej skierowanej do kobiet zmagających się z zaawansowanym rakiem piersi pod hasłem „Jest jak Jest. Mam wybór”, kampanii edukacyjnej „Poszerzamy HERyzonty” oraz kampanii "Zdrowy Nawyk-Zdrowe piersi".

Federacja od wielu lat realizuje projekty finansowane ze środków publicznych, m.in. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Zdrowia.

O Centrum Diagnostyki Ginekologia Położnictwo USG

Centrum Diagnostyki Ginekologia Położnictwo USG w Poznaniu to placówka medyczna świadcząca kompleksowe usługi w zakresie ginekologii i położnictwa - diagnostyki oraz opieki w czasie ciąży.

W Centrum realizowany jest także „Program profilaktyki raka szyjki macicy”, w ramach którego kobiety w wieku 25-59 lat mają możliwość bezpłatnego wykonania cytologii raz na trzy lata.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii
Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.

ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań

Rejestracja telefoniczna

(+48) 609-000-037
(61) 8-518-631

Administracja

(61) 8-518-627

osrodek@open.poznan.pl

Znajdź nas na mapie >