O Nas

O Projekcie

Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów realizuje projekt pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 7 620 769,84 zł

Kwota dofinansowania: 6 477 654,36 zł

Partnerami projektu są Społeczna Fundacja „Ludzie dla Ludzi” oraz Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Jerzy Stępień PANACEUM P.L. z Złotowa.

Projekt skierowany jest do kobiet z województwa wielkopolskiego w wieku 50-69 lat (profilaktyka raka piersi) oraz 25-59 lat (profilaktyka raka szyjki macicy).

Celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne w ramach „Populacyjnego programu profilaktyki raka piersi” oraz „Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy” poprzez działania edukacyjne i informacyjne na terenie województwa, skierowane zarówno do kobiet z odpowiednich przedziałów wiekowych, jak też do lekarzy, pielęgniarek i położnych z Podstawowej Opieki Zdrowotnej i lekarzy medycyny pracy.

Badania mammograficzne skierowane są do kobiet w wieku 50-69 lat, które nie chorowały na nowotwór piersi i które w ciągu poprzednich dwóch lat nie miały wykonywanych badań w ramach ww. programu. Badania wykonywane są w siedzibie OPEN S.A. w Poznaniu oraz w mammobusach na terenie całego województwa.

Badania cytologiczne skierowane są do kobiet w wieku 25-59 lat, które nie chorowały na nowotwór szyjki macicy i które w ciągu poprzednich trzech lat nie miały wykonanych badań w ramach ww. programu. Badania wykonać można w siedzibie OPEN S.A. oraz w cytobusie na terenie całego województwa.

Projekt zakłada również organizowanie warsztatów edukacyjnych skierowanych do mieszkanek Wielkopolski w wieku 25-69 lat. Spotkania te mają na celu zwiększenie wiedzy i świadomości na temat konieczności wykonywania badań profilaktycznych oraz mają zachęcać kobiety do regularnego badania się.

Dodatkowo organizowane będą szkolenia dla lekarzy, położnych i pielęgniarek POZ i lekarzy medycyny pracy, podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę na temat znaczenia profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy oraz poznają sposoby na eliminowanie barier powodujących niezgłaszanie się kobiet na badania profilaktyczne.

W ramach projektu zostanie zakupiony mammograf.

Projekt będzie realizowany do 28.09.2023 r.

O OPEN

Od początku działalności w 1998 roku Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu był samodzielnym publicznym ZOZ-em, prowadzącym specjalistyczną działalność w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych oraz ściśle związaną z podejmowanymi świadczeniami medycznymi kompleksową działalność edukacyjną w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki nowotworów złośliwych, jak również organizuje i prowadzi kursy dokształcające dla różnych grup odbiorców (pielęgniarki środowiskowe, technicy radiodiagnostyki, uczniowie, mieszkańcy Wielkopolski itp.)

Profilaktyczne badania mammograficzne

Od 1998 roku Ośrodek prowadzi profilaktyczne badania mammograficzne, wykonując je stacjonarnie, a od 2002 roku również w mammobusie docierającym zwłaszcza do oddalonych od Poznania gmin. W ciągu dziesięciu lat wykonanych zostało ponad 150 tysięcy badań. Wysoka jakość badań mammograficznych została potwierdzona rekomendacjami uzyskanymi od wiodących europejskich ośrodków badań skryningowych w Leuven oraz Nijmegen.

Profilaktyka chorób piersi oraz profilaktyka raka szyjki macicy

Poza profilaktyką chorób piersi OPEN prowadzi również profilaktykę raka szyjki macicy (badania cytologiczne i szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem HPV), raka gruczołu krokowego przez oznaczanie poziomu PSA w krwi mężczyzn oraz profilaktykę jelita grubego polegającą na wykonywaniu testu na obecność krwi utajonej w kale. Mammografia, oznaczanie poziomu PSA oraz testy na obecność krwi utajonej wykonywane są w siedzibie Ośrodka oraz na terenie wielkopolskich gmin.

Kompleksowe badania oraz ambulatoryjne zabiegi diagnostyczne

Na podstawie umów zawieranych z NFZ Ośrodek wykonuje kompleksowe badania oraz ambulatoryjne zabiegi diagnostyczne i lecznicze w poradniach: Radioterapii Onkologicznej, Chirurgii Onkologicznej, Ginekologiczno-Położniczej i Urologicznej oraz w pracowniach mammograficznych i ultrasonograficznych.

Onkologiczna Poradnia Genetyczna

Zaplecze dla prowadzonych przez Ośrodek badań profilaktycznych i diagnostycznych stanowi Onkologiczna Poradnia Genetyczna, zapewniająca profesjonalną opiekę niemal jedenastu tysiącom rodzin, w których miały miejsce zachorowania na dziedziczne postaci nowotworów złośliwych.

Od 2000 roku w OPEN pracuje nowocześnie wyposażone i spełniające wszelkie standardy, Laboratorium Analityczno-Diagnostyczne, co zapewnia prawidłową ocenę pobieranego materiału.

Od początku funkcjonowania Ośrodek prowadzi analizy epidemiologiczne w zakresie zachorowalności i umieralności powodowanej nowotworami na terenie Wielkopolski, co umożliwia identyfikację źródeł największego zagrożenia oraz tworzenie prognoz w tym zakresie.

Doświadczenie

Dotychczasowe doświadczenie Ośrodka w zakresie planowania, organizacji i realizacji programów profilaktycznych i badań diagnostycznych poświadcza posiadany od 2005 roku na pełny zakres działalności certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008.

W 2013 roku patronką Ośrodka została Alina Pienkowska.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. Ośrodek został przekształcony w spółkę z o.o.

Z dniem 12 listopada 2014 r. Spółka została przekształcona w spółkę akcyjną.

O SPOŁECZNEJ FUNDACJI „LUDZIE DLA LUDZI”

Fundacja została założona w roku 1989, a w 2005 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Przedmiotem działania są szeroko rozumiane zagadnienia i problemy onkologiczne, obejmujące profilaktykę i wczesną diagnostykę nowotworów złośliwych, połączoną z promocją prozdrowotnego stylu życia, realizowaną poprzez organizację masowych badań przesiewowych, szkolenia przeznaczone dla personelu medycznego, edukację młodzieży i dorosłych, działalność wydawniczą. Aktualnie rozpowszechnianie wiedzy adresowanej do zdrowych i chorych na nowotwory odbiorców odbywa się głównie poprzez prowadzony portal FAQ RAK.
W latach 2010 – 2015 Fundacja prowadziła kampanię społeczną „Policzmy się z rakiem”, wspieraną przez wiele znanych powszechnie osób ze świata kultury i sportu oraz przez media. W pierwszym roku symbolicznie policzyło się 10.096 osób, a w roku 2015 – 170.856 osób. Po pierwszej kampanii „Policzmy się” zostało uruchomienie forum dla pacjentów z problemami onkologicznymi oraz ich rodzin, które przyciąga coraz więcej zainteresowanych osób
W 2014 roku zostało uruchomione, prowadzone do tej pory, Biur Interwencji Onkologicznej, które poprzez kontakt elektroniczny umożliwia uzyskanie fachowej konsultacji osobom pozostawionym samym sobie z problemami nowotworowymi.
Więcej informacji nt. Fundacji: www.ludziedlaludzi.pl

O PRZEDSIĘBIORSTWIE PODMIOTU LECZNICZEGO JERZY STEPIEŃ „PANACEUM” P.L.

Przychodnia Panaceum jest firmą rodzinną, założoną w 2011 roku. Aby skutecznie podwyższać standard i jakość realizowanych usług opracowaliśmy i wdrożyliśmy system zarządzania jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2015-10. Nasze dotychczasowe osiągnięcia zostały również pozytywnie ocenione przez Kapitułę konkursu o Powiatowe Godło Promocyjne „Złoty Herb”, która nadała nam „Złoty Herb 2011” w kategorii „Usługi Małe. Gabinety przychodni znajdują się w nowoczesnym budynku zapewniającym pacjentom łatwą dostępność – poradnie dostosowane są do obsługi osób niepełnosprawnych.
Więcej informacji nt. Przychodni Panaceum: www.panaceumzlotow.pl

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii
Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.

ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań

Rejestracja telefoniczna

(61) 8-501-327
(61) 8-557-528

Administracja

(61) 8-518-627

osrodek@open.poznan.pl

Znajdź nas na mapie >