Edukacja

  • Diagnostyka pogłębiona

    Diagnostyka pogłębiona to dodatkowe badania diagnostyczne wykonywane w celu wyjaśnienia i potwierdzeniacharakteru zmiany stwierdzonej podczas badania przesiewowego na etapie podstawowym (np. mammografii czy cytologii).
    W przypadku diagnostyki pogłębionej po mammografii wykonuje się dodatkowokliniczne badanie piersi, dodatkowe badania obrazowe (np. USG piersi) oraz badania inwazyjne (biopsja cienkoigłowa, gruboigłowa),a w przypadku nieprawidłowego badania cytologicznego zazwyczaj wykonuje się dodatkowo kolposkopię.


  • Dysplazja

    Dysplazja (łac. dysplasia, z gr. dys = zły + plassein = tworzyć, kształtować) – nieprawidłowości w wyglądzie komórek (zmiany cytologiczne) oraz zaburzenia w architekturze tkanki wskazujące na wczesny krok w kierunku transformacji nowotworowej, zaburzeniami budowy komórek (polimorfizm, nieprawidłowości jąder), ich dojrzewania i różnicowania (liczne mitozy) oraz struktury (utrata biegunowości komórek i warstwowości jąder). Zjawisko dysplazji polega na stopniowej przebudowie dotychczas zdrowego narządu. To zaburzone różnicowanie jest ograniczone do warstwy nabłonkowej (dysplazja dotyczy głównie nabłonka i tkanki łącznej) i nie ulega inwazji do głębszych tkanek – nie przekracza błony podstawnej. Dysplazja jest najbardziej stałym wykładnikiem histopatologicznym stanu przedrakowego nabłonka. Dysplazja bywa nawet określana jako stan przejściowy pomiędzy rozrostem (hyperplasia) a nowotworem. Terminem dysplazja określa się także zmiany proliferacyjno-zanikowe w sutku (mastopatia) powstające pod wpływem zaburzeń hormonalnych. Ponieważ tego typu zmiany w sutku nie są stanem przednowotworowym, nazywa się je łagodnymi dysplazjami sutka.